NEXTMILE OY/KONKARI.COM PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Nextmile Oy:n (”Toimittaja”) tarjoaman konkari.com palvelun (”Palvelu” tai ”Alusta”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot” tai ”Ehdot”).

Määritelmät

Näissä Käyttöehdoissa:

 • ”Alusta” tai ”Palvelu” tarkoittaa konkari.com- projektin -ja työnvälityspalvelua.

 • ”Tilaajalla” tai ”Asiakkaalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hankkii tai yrittää hankkia tiettyä palvelukokonaisuutta tai työsuoritusta Suorittajalta Palvelun kautta.

 • ”Tilauksella” tai ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Tilaajan Palvelun kautta Suorittajalta tilaamaa palvelukokonaisuutta tai ilmoitettua työtarjousta.

 • ”Suorittajalla” tai ”Tekijällä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa Tilauksen tai työtarjouksen suorittamisesta ja toteutuksesta.

 • Tilaaja ja Suorittaja ovat yhdessä ”Käyttäjä” tai ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

 • ”Toimittajalla” tarkoitetaan alustan/palvelun toimittajaa, joka on Nextmile Oy.

 • Work Pilots Oy (“WorkPilots”) on alustan omistaja ja tarjoaa alustan Saas-palveluna (”Software as a Service”), Toimittajalle ja Toimittajan Käyttäjien käyttöön. Toimittaja hyödyntää heille brändättyä ja mukautettua sovellusta, joka on sijoitettu WorkPilots ohjelmistoon ja mobiilisovellukseen. Selvyyden vuoksi todettakoon, että WorkPilots on vastuussa vain Alustan tuottamisesta Toimittajalle sekä erillisenä palveluna tekijöiden työkorvauksien maksupalvelusta.

Käyttöehtojen rakenne

Näiden Käyttöehtojen rakenne on kaksiosainen seuraavasti:

 • Käyttöehtojen ensimmäinen osa (I. Tarjottavia palveluita ja tilauksia koskevat ehdot) koskee Tarjottavia palveluita, Osapuolten välisiä sopimussuhteita ja palvelussa tapahtuvia tilauksia ja suorituksia.

 • Käyttöehtojen toinen osa (II. Yleiset ehdot) koskee yleisiä ehtoja palvelun käytölle

Yleistä

Palvelun käyttö edellyttää Käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Käyttämällä Palvelua vakuutat tutustuneesi näihin Käyttöehtoihin ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos hyväksyt nämä Ehdot, voit ladata, asentaa sekä käyttää Alustaa. Nämä Ehdot vaikuttavat laillisiin oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi, joten mikäli et hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Alustaa.

Alustan käyttöön sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia Ehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Alustalla. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Ehdot. Mikäli Ehdot muuttuvat olennaisesti, Toimittaja ilmoittaa muutoksesta esim. sähköpostitse. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Ehtojen muutosta tulee Käyttäjän lopettaa Alustan käyttö näissä Ehdoissa olevan irtisanomislausekkeen mukaisesti.

Toimittajan Tietosuojaselosteesta konkari.com/tietosuoja selviää, mitä henkilötietoja tai muita tietoja Toimittaja kerää, ja kuinka tietoja kerätään. Hyväksymällä Ehdot sitoudut lukemaan Toimittajan Tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan muun muassa minkä tyyppisiä tietoja Toimittaja kerää, kuinka tietoja käytetään sekä kuinka sellaisia tietoja jaetaan kolmansille osapuolille. Vaikka Toimittajan Tietosuojaseloste ei ole osa näitä Ehtoja, eikä se luo sinulle sopimuksellisia velvoitteita, sisältää se tietoja, jotka sinun tulee käydä läpi ennen Alustan käytön aloittamista. Toimittajan Tietosuojaselostetta sovelletaan kerättyihin tietoihin riippumatta siitä, luetko Tietosuojaselosteen vai et.

 1. Tarjottavat palvelut ja tilauksia koskevat ehdot

Tarjottavat palvelut

Toimittaja on Nextmile Oy, joka mahdollistaa alustan käyttämisen työn tai projektin teettäjän (tilaaja) tarpeen sekä sen tekijän (suorittaja) osaamisen yhdistämiseksi. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja tukea konkari-ikäisten henkilöiden jatkamista työelämässä, tarjota näiden kokemusta ja osaamista täsmätarpeisiin yrityksille, ja siten tuoda ratkaisuja organisaatioille näiden osaamistarpeiden täyttämiseen silloinkin, kun perinteinen täysaikainen työsopimussuhde ei ole järkevä.

Palvelun päätarkoituksena on toimivan alustan tarjoaminen osaamistarpeen ja osaamisen yhdistämiseksi. Käyttäjä lataa sovelluskaupasta (AppStore tai GooglePlay) ​WorkPilots-sovelluksen​tai käyttää ​WorkPilots verkkoversiota (web.workpilots.com). Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee käyttöön Toimittajan alustan erillisellä pääsykoodilla.

Toimittajan ja osapuolten välinen suhde

Tilaaja ja Tekijä (=Käyttäjät) muodostavat Toimittajaan sopimussuhteen rekisteröitymällä palveluun ja hyväksymällä nämä käyttöehdot.

Palvelussa tehty tilaus muodostaa sopimussuhteen laskutuksen ja maksujen osalta Toimittajan ja Tilaajan sekä Toimittajan ja Tekijän välille mutta itse toimeksiantoon / toimitukseen liittyvä sopimus kattaen velvollisuudet ja vastuut muodostuu suoraan Tilaajan ja Tekijän välille.

Toimeksiannon aikana Käyttäjä työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaajalla tai Toimittajalla ei ole Tekijään työsuhteen kaltaista direktio-oikeutta, vaan Tekijä suorittaa sovitun toimeksiannon parhaaksi näkemällään tavalla. Tilaaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Tehtäviä ei siis tehdä (ilman erillistä sopimusta) työsuhteena.

Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa Toimittajan palvelun kautta suorittaessaan Käyttäjä ei ole Tilaajan käytettävissä.

Erillinen sopimus Toimittajan ja Osapuolten välillä

​Mikäli osapuolet ovat sopineet erillisen Palvelun käyttöön liittyvän sopimuksen Toimittajan kanssa, sovelletaan tällaisen sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen ristiriitatilanteessa ensisijaisesti tätä erillistä sopimusta ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja.

Osapuolten rooli palvelussa ja toimeksiannoissa

Tilaaja tilaa Toimeksiannon palvelussa julkaisemansa Tilauksen kautta. Suorittaja näkee Palvelussa Tilauksia (= työn mahdollisuuksia), jotka vastaavat Suorittajan kiinnostuksen ja osaamisen kohteita. Tilaajan ilmoitus näkyy potentiaaliselle Suorittajille, joka voi puolestaan hakea avoimiin Tilauksiin, ja Tilaaja valitsee haluamansa avoimeen toimeksiantoon hakeneen Suorittajan.

Sopimus syntyy, kun Suorittaja on hakenut avoimeen tilaukseen ja Tilaaja on valinnut Suorittajan suorittamaan Toimeksiannon. Suorittaja on velvollinen selvittämään henkilöllisyytensä ja/tai muun pätevyyden Tilaajalle tämän sitä pyydettäessä ennen Toimeksiannon suorittamisen aloittamista.

Hakemalla Toimeksiannon suorittajaksi Käyttäjä sitoutuu suorittamaan Toimeksiannon, mikäli Tilaaja valitsee hänet Toimeksiannon suorittajaksi. Käyttäjä voi perua hakunsa toimeksiantoon niin kauan kuin Toimeksianto on edelleen avoimena Palvelussa. Mikäli Käyttäjälle tulee este Toimeksiannon suorittamiseen, Käyttäjän tulee ilmoittaa esteestä välittömästi Tilaajalle ja toimia näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Toimeksiannon suorittamisen jälkeen Suorittaja vahvistaa Toimeksiannon suoritetuksi Palveluun, minkä jälkeen Tilaaja hyväksyy suoritetun Toimeksiannon, jonka jälkeen Toimeksianto siirtyy maksupalveluun.

Toimittaja pidättää oikeuden olla maksamatta työkorvausta Suorittajalle tilanteessa, jossa Tilaaja ei ole hyväksynyt Toimeksiantoa. Tällaisessa tilanteessa Suorittajan tulee tiedustella Tilaajalta syytä Toimeksiannon hylkäämiseen ja mahdollisuutta suorittaa Toimeksianto hyväksyttävästi. Mikäli Osapuolten välillä ei päästä sopimukseen Toimeksiannon hyväksyntään liittyen, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä antti@nextmile.fi.

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta. Toimittaja ei pääsääntöisesti tarkasta tällaista palautetta eikä ole vastuussa Tilaajan tai Suorittajan toisilleen antaman palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta Palvelusta osoitteeseen antti@nextmile.fi. Toimittaja pidättää oikeuden poistaa Palvelussa annetun epäasiallisen Palautteen Palvelusta.

Hinnat ja maksuehdot Tilaajalle

Tilaaja maksaa Tilauksista ilmoitetun palvelumaksun tai muutoin palvelusta löytyvän hinnaston mukaisesti. Palveluhinta toteutuneista tilauksista on 10 % tilauksen määrästä. Tämä toteutetaan siten, että tilaajan hinta työtuntia tai -päivää kohden on hinnastossa ilmoitettu, minkä päälle ei tule mitään erillistä maksua, vaan suorittajalle näkyvä ja sovittava hinta on tämä tilaajan hinta miinus 10 %.

Laskutettaessa maksuehto on seitsemän (7) päivää netto, laskun päiväyksestä lukien. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Toimittajalla on oikeus välittömästi muuttaa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

Suorittajiin liittyvät maksut

Palvelun käyttö Suorittajalle on maksuton.

Sovittu työkorvaus (= tilaajan hinta miinus 10 %) maksetaan Suorittajalle vähennettynä ennakonpidätysprosentilla, jonka Suorittaja on ilmoittanut Palveluun profiilitietoihinsa sekä muilla mahdollisilla viranomaisvelvoitteisiin liittyvillä vähennyksillä. Toimittaja on ostanut tekijöiden korvauksiin liittyvän maksupalvelun Work Pilots Oy:ltä ja korvaukset maksetaan vähintään kerran kuukaudessa Tilaajan hyväksymistä Toimeksiannoista. Toimittaja/WorkPilots raportoi työkorvaukset ja ennakonpidätykset verottajalle kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Yrityksensä lukuun toimivan Suorittajan on mahdollista hyödyntää ItseLaskutus-palvelua, jolloin Toimittaja/WorkPilots suorittaa maksut yrityksen nimiin ja lisää korvaukseen ALV osuuden (vain ennakonpidätysrekisterissä olevat yritykset voivat käyttää tätä mallia ilman erillistä sopimusta). Yritykselle löytyy tosite kirjanpitoon alustalta (verkkoversiosta).

Vakuutukset

Tilaajan hyväksyttyä Tekijän, vakuutukset, korvausvelvollisuudet ja muut tehtävään tai toimialaan liittyvät vastuut siirtyvät toimeksiannon ajaksi Tilaajan ja Tekijän välille. Toimittajalla ei ole vastuuta tai velvoitetta Toimeksiannon aikana, ennen Toimeksiantoa tai Toimeksiannon jälkeen mihinkään mahdolliseen aiheutuneeseen vahinkoon tai muuhun korvausvaatimukseen. Suorittajan on otettava lain mukaiset tapaturmavakuutukset, mikäli tilaajan tapaturmavakuutus ei kata tehtävän suoritusta.

Muut ehdot

Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua sitoudut siihen, että sinulla on kaikki tarvittavat viranomaisluvat, joita Tilauksien suorittaminen edellyttää.

Toimittajalla on oikeus siirtää kolmannelle osapuolelle maksuihin liittyvät transaktiot veloitettavaksi ja/tai suoritettavaksi ja/tai hallinnoitavaksi.

Alustan ylläpitäjällä on oikeus siirtää sopimus ja hyväksytyt käyttöehdot sellaisenaan kolmannelle osapuolelle mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

 1. Yleiset käyttöehdot

Käyttöoikeus Palveluun

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Tilauksien tarjoamista ja/tai suorittamista varten.

Kun Alustaa käytetään mobiiliverkon välityksellä, Alustan käytöstä voidaan veloittaa verkko- tai verkkovierailupalveluntarjoajien viesti-, mobiilidata- ja muita voimassa olevia maksuja. Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta. Verkkopalveluntarjoajasi saattaa kieltää tai rajoittaa Alustan lataamista, asentamista tai käyttöä, ja jotkin tai kaikki Alustan osat eivät välttämättä toimi verkkopalveluntarjoajasi tai laitteesi kanssa.

Käyttäjän Toimittajalta mahdollisesti käyttöönsä saamat Palvelun käytön mahdollistavat ja siihen liittyvät tunnisteet, kuten Palvelun käyttäjätunnus ja salasana, säilyvät Toimittajan omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjän näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun on henkilökohtainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai ilmaista käytön mahdollistavia tunnisteita kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Alustan käyttö

Alusta on saatavilla alustaa-käyttäville yksityisille henkilöille tai oikeushenkilöille. Jos hyväksyt nämä Ehdot oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet hyväksyä Ehdot oikeushenkilön puolesta, jolloin viittauksilla ”sinuun” tai ”Käyttäjään” näissä Ehdoissa tarkoitetaan myös oikeushenkilöä.

Toimittaja vastaa Alustan päivityksistä ja ylläpidosta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia ilman Käyttäjän suostumusta Alustaan, niiden kohteena oleviin ympäristöihin sekä näihin Ehtoihin.

Jos kirjaudut tai käytät Alustaa (a) yksityishenkilönä, Alusta tarjotaan vain henkilökohtaiseen käyttöön; tai (b) oikeushenkilönä, Alusta tarjotaan sinulle vain yhtiön käyttöön. Et voi myydä, siirtää, vuokrata tai antaa oikeuttasi käyttää tai kirjautua Alustalle eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Et voi käyttää Alustaa, mikäli sinulta on aiemmin poistettu oikeus käyttää Toimittajan ja/tai jotakin muuta WorkPilotsin Alustaa.

Voit rekisteröidä vain yhden (1) käyttäjätilin Toimittajan Alustan käyttöä varten. Sitoudut antamaan oikeat, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot itsestäsi, kuten Alustan rekisteröintiprosessissa kehotetaan, sekä päivittämään palvelun profiiliin muuttuneet tiedot sekä ilmoittamaan oleellisista muutoksista Toimittajaa.

Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun luoda salasanalla ja mobiilissa PIN-koodilla suojattu käyttäjätunnus, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Palveluun rekisteröityminen edellyttää WorkPilots-tilin luomista Käyttäjän sähköpostiosoitteella ja omilla henkilötiedoilla tai, Käyttäjän rekisteröityessä oikeushenkilön (esim. yhtiön) nimissä, kyseisen oikeushenkilön virallisilla tiedoilla.

Mikäli hyväksyt nämä ehdot, Toimittaja antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, vapaasti peruutettavissa olevan ja ei-siirrettävän oikeuden kirjautua ja käyttää Alustaa, ja/tai Alustan kulloinkin käytettävissä olevia versioita (ei kuitenkaan lähdekoodia).

Olet vastuussa oman käyttäjätilisi käytöstä sekä kaikesta viestinnästä, sisällöstä ja toiminnasta käyttäjätililläsi Alustan käytön yhteydessä. Toimittaja ei ole vastuussa tästä käyttäjätilisi sisällöstä. Hyväksyt myös, että Toimittajalla ei ole velvollisuutta käyttää, säilyttää tai ylläpitää yllä mainittuja käyttäjätiliisi liittyviä tietoja, vaikka Toimittaja oman harkintansa mukaan niin kuitenkin voi tehdä.

Ymmärrät, että Alustaa on mahdollisesti päivitettävä automaattisesti, ladattava uudelleen ja niistä on luotava uusia versioita tai niitä on muuten paranneltava esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, ja näin ollen sovelluksen käyttövaatimukset voivat muuttua ajan mittaan. Nämä Ehdot eivät anna sinulle oikeutta sovelluksen tuleviin päivityksiin, uusiin versioihin tai muihin parannuksiin, mutta Toimittaja voi kuitenkin tarjota niitä käyttöösi harkintansa mukaan.

Käyttäjä vastaa Alustan kautta tuotetusta sisällöstä sekä profiilien sekä Alustan että Alustan kautta tuotettavien palvelujen asianmukaisuudesta. Jos Käyttäjän tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen tahon haltuun, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Toimittajan Tilaajapalveluun osoitteessa antti@nextmile.fi. Toimittajalla on tällöin oikeus estää Käyttäjän pääsy Alustaan. Käyttäjä ei saa käyttää Alustaa tavalla, joka loukkaa Toimittajan tai kolmannen osapuolen oikeuksia.

Toimittaja voi rajoittaa, keskeyttää, irtisanoa, muuttaa tai poistaa Alustan tai niiden osien käyttöoikeuden ilmoittamatta siitä erikseen sinulle, mikäli et noudata Ehtoja tai Toimittaja epäilee Ehtojen noudattamisen laiminlyöntiä tai muuta Alustan laitonta ja epäasiallista käyttöä. Toimittajalla voi tällöin olla käytössään myös muita oikeussuojakeinoja, joita se voi harkintansa mukaan käyttää. Saatat menettää Alustan käyttöoikeuden irtisanomisen tai rajoittamisen seurauksena materiaalia, sisältöä ja oikeuksia, jotka liittyvät Alustan käyttöön. Toimittaja ei ole velvollinen millään tavalla korvaamaan tällaisia tappioita tai seurauksia sinulle.

Käyttämällä Alustaa sitoudut erityisesti siihen, että et:

 • vaikuta haitallisesti tai häiritse Alustaa tai palvelimia tai verkkoja, joiden kautta Alustaa tarjotaan;

 • välitä roskapostia, ketjukirjeitä, tai muita ei-toivottuja sähköposteja/viestintää;

 • esiinny toisena henkilönä tai muutoin vääristele yhteyttäsi henkilön tai yrityksen kanssa, syyllisty petokseen, piilota tai yritä piilottaa henkilöllisyyttäsi;

 • yritä hajottaa, takaisin mallintaa, purkaa tai hakkeroida Alustaa tai kiertää salaustekniikoita tai Toimittajan lähettämien, käsittelemien tai tallentamien tietojen turvallisuustoimenpiteitä;

 • kieltäydy noudattamasta Alustaan liittyvän verkon vaatimuksia tai määräyksiä;

 • ohita teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on hallita Alustaa tai sen osiin kirjautumista, tai

 • tee mitään muuta Ehtojen luonteen vastaista.

Voit käyttää Alustaa vain näiden Ehtojen ja soveltuvien paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Joissakin laitteissa voit hallita, mitä laitejärjestelmän oikeuksia annat Alustalle. Alusta on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien asennuksen yhteydessä mainittujen käyttölupien kanssa ja näiden oikeuksien epääminen saattaa aiheuttaa sen, että Alusta ei toimi kunnolla.

Alustalle lisättävä aineisto

Käyttäjä vastaa Alustaan lisäämänsä aineiston, mukaan lukien omien tavaramerkkiensä sekä immateriaalioikeuksiensa asianmukaisuudesta ja laillisuudesta, joko Käyttäjien tai Käyttäjien puolesta toimivien kolmansien tahojen Alustaan lisäämästä materiaalista. Käyttäjä vastaa sekä syöttämänsä että kolmansien tahojen lisäämän aineiston laadusta, eikä Toimittaja ole vastuussa Alustan kautta tarjottavien palveluiden perusteella syntyneistä suorista tai epäsuorista vahingoista Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjän tiedoilla tarkoitetaan tietoa, viestejä tai aineistoa, jotka Käyttäjä lisää tai linkittää Alustalle tai lähettää, linkittää tai välittää Alustan kautta muille Käyttäjille tai kolmannelle Alustaan rekisteröitymisen tai Alustan käytön yhteydessä. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän tiedoista ja vakuuttaa, etteivät Käyttäjän tiedot i) riko kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia (määritelty jäljempänä) tai muita oikeuksia, ii) ole loukkaavia, sopimattomia tai hyvän tavan vastaisia, iii) riko lakia tai viranomaismääräyksiä, iv) aiheuta vahinkoa tai haittaa Toimittajalle, muille käyttäjille tai kolmansille tahoille tai v) vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa Alustalle. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän tietojen Toimittajalle, muille käyttäjille tai kolmansille tahoille aiheuttamista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet (mukaan lukien Immateriaalioikeudet) tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Käyttäjän tietoihin.

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vaatimuksista, jotka johtuvat Käyttäjän tai muun tahon Alustan käytöstä ja, jotka kolmas taho esittää Toimittajaa kohtaan. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Toimittajalle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän tai muun tahon lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden taikka näiden Ehtojen vastaisesta toiminnasta.

Toimittajalla on oikeus harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta estää Alustan käyttö sekä poistaa Alustalla oleva aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai saattaa olla vahingollista Toimittajalle, Alustalle, toiselle Käyttäjälle, tai kolmannelle taholle.

Käyttäjän tiedot ovat Käyttäjän omaisuutta, eikä Toimittajalla ole oikeutta luovuttaa tai käyttää Käyttäjän tietoja muuhun kuin sovitun tai sovittujen Alustan tuottamiseen Käyttäjälle.

 

Linkit muille sivustoille

Alusta saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä Toimittaja vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

 

Tietosuoja

Toimittaja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen luvattoman pääsyn, luvattoman käsittelyn, väärinkäytön sekä varmistaakseen kohtuullisen tarkkuuden henkilötietojen käsittelyssä. Toimittaja käyttää erilaisia tekniikoita ja käytäntöjä varmistaakseen korkean turvallisuustason. Mitkään Toimittajan palvelimiin tallennetuista tiedoista eivät ole yleisesti saatavilla. Internet-palvelujen käyttö sisältää kuitenkin aina turvallisuusriskejä. Olet aina vastuussa omista laitteistasi, Internet-yhteydestäsi ja ohjelmistostasi sekä siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa Toimittajalle ja/tai kolmansille osapuolille.

Henkilötietojesi käyttöä ohjaa Toimittajan Tietosuojaseloste, joka on saatavilla osoitteessa konkari.com/tietosuoja.

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Alustaan ja Alustan omistusoikeus (mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmistot ja media), Alustan suunnittelu ja siihen liittyvä sisältö mukaan lukien teksti, koodi, grafiikka, ääni, video, interaktiiviset ominaisuudet ja vastaavat, sekä tavaramerkit, palvelumerkit, logot ja mikä tahansa muu rekisteröitävä tai rekisteröimätön immateriaalioikeus ovat Toimittajan tai WorkPilotsin omistamia tai Toimittajan tai Toimittajalle lisensoituja tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksia Suomen ja ulkomaisten lakien ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. Ellei Ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Toimittaja ei myönnä sinulle oikeutta käyttää mitään Toimittajan tai Toimittajalle lisensoitua omaisuutta. Kaikkea antamaasi palautetta Alustaan liittyen pidetään ei-luottamuksellisena ja Toimittaja voi käyttää tällaista palautetta rajoittamattomasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yksityisiä viestejä ei kuitenkaan julkisteta ilman käyttäjän suostumusta.

 

Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki toiselta Osapuolelta vastaanotetut tiedot ja aineistot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka ovat kohtuudella ymmärrettävissä luottamukselliseksi, henkilötiedot mukaan lukien, sekä olemaan hyödyntämättä tällaisia tietoja tai aineistoja muuten kuin Tilauksen mukaisten tehtävien täyttämiseksi.

Luottamuksellisena ei kuitenkaan pidetä tietoja tai aineistoja, (i) jotka ovat yleisesti saatavilla tai muutoin julkisia, (ii) jotka vastaanottava Osapuoli saa tiedon ilmaisemisen jälkeen kolmannelta ilman salassapitovelvoitteen loukkaamista, (iii) jotka vastaanottava Osapuoli on kehittänyt itsenäisesti hyödyntämättä luovuttavan Osapuolen sille luovuttamaa luottamuksellista tietoa tai (iv) joiden ilmaisemiseen on luovuttavan Osapuolen etukäteen antama kirjallinen lupa.

Tässä sovitut luottamuksellisuutta koskevat ehdot pysyvät voimassa Tilauksen voimassaoloajan ja kolme (3) vuotta sen päättymisestä.

 

Alustan virheet ja muutokset

Toimittaja toimittaa Alustan Käyttäjälle huolellisesti ja Toimittajan omia työmenetelmiä noudattaen. Mikäli Alustassa on Toimittajasta johtuvia virheitä, Toimittajalla on oikeus korjata virheet kohtuullisessa ajassa. Alustan virheet ja puutteet tulee ilmoittaa 30 päivän kuluessa havaitsemisesta. Toimittaja ei anna takuita Alustan virheettömyydestä tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiin.

Ymmärrät, että Alusta kehittyy. Niin kauan kuin käyttöoikeutesi Alustaan on voimassa, sinulla on oikeus käyttää Alustan parannuksia tai päivityksiä. Kaikki parannukset ja päivitykset toimitetaan sinulle aiemman version käyttöoikeuden vaihtoon perustuen. Suostut siihen, että käyttämällä parannusta tai päivitystä, luovut vapaaehtoisesti oikeudestasi käyttää mitä tahansa aiempaa versiota. Parannukset ja päivitykset voidaan lisensoida sinulle täydentävin tai erilaisin ehdoin. Saatat joutua päivittämään kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai päivittämään laitteitasi aika ajoin, jotta voit käyttää Alustaa.

 

Voimassaolo ja päättyminen

Voit irtisanoa käyttöoikeuden, milloin tahansa poistamalla asennuksen tai poistamalla sovellukset, joiden avulla käytät tai hallinnoit Alustan käyttöä tai lopettamalla Alustan käytön.

Käyttöoikeus päättyy automaattisesti ilman Toimittajan erillistä ilmoitusta, mikäli rikot näitä Ehtoja millään tavalla. Alustan käytön loppuessa näiden Ehtojen mukaisesti mistä tahansa syystä, Käyttäjän on lopetettava kaikki Alustan käyttö ja poistettava välittömästi Alustaan liittyvät sovellukset. Käyttöoikeuden irtisanominen mistä tahansa syystä ei vapauta Käyttäjää näissä Ehdoissa esitetyistä vastuista tai velvoitteista, joiden (a) on nimenomaisesti todettu soveltuvan myös tällaisen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, tai (b) joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu jäävän voimaan irtisanomisen tai käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että käyttöoikeuden peruuttaminen on ainoa Käyttäjän oikeus sekä oikeussuojakeino Alustan käyttöön liittyvissä erimielisyyksissä.

Toimittaja voi ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Alustaa, lopettaa Alustan tai Alustan ominaisuuksien tarjoamisen Käyttäjälle tai käyttäjille yleisesti tai luoda käyttörajoituksia Alustalle. Toimittaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa tai keskeyttää pääsyn Alustalle mistä tahansa syystä ilman ilmoitusta ja vastuuta, myös tilanteessa, jossa Toimittajan arvion perusteella rikot näitä Ehtoja.

 

Vastuunvapautuslauseke

Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä käyttää Alustaa omalla vastuullaan ja että Alusta tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja että Alustan saatavuudesta ei anneta takuita. Toimittaja, sen yhteistyökumppanit ja lisenssinantajat eivät ota minkäänlaista vastuuta tai myönnä minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, käyttökelpoisuuteen, soveltuvuuteen tiettyä käyttötarkoitusta varten ja oikeudenloukkaamattomuuteen liittyvät takuut. Toimittaja, sen yhteistyökumppanit ja lisenssinantajat eivät takaa, että (i) Alusta täyttää Käyttäjän vaatimukset; (ii) Alustan käyttö tulee olemaan oikea-aikaista, keskeyttämätöntä, jatkuvaa, turvallista tai virheetöntä; (iii) kaikki Käyttäjän alustan käytön seurauksena saamat tiedot ovat tarkkoja tai luotettavia; tai (iv) kaikki Alustan osana tarjottujen sovelluksien sisältämät virheet ja puutteet korjataan. Käyttäjä käyttää mitä tahansa materiaalia, joka on ladattu Alustalta tai muuten saatu käyttämällä Alustaa, omalla vastuullaan ja oman harkintansa mukaisesti ja Käyttäjä on itse vastuussa mistä tahansa Käyttäjän laitteelle aiheutuvasta vahingosta tai tietojen katoamisesta, joka johtuu materiaalin lataamisesta.

Toimittaja, sen yhteistyökumppanit ja lisenssinantajat eivät vastaa Käyttäjälle mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien ilman rajoituksia tulojen tai datan menettämisestä, korvaavien palveluiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista tai muista aineettomista vahingoista.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät välttämättä salli joitakin vastuunrajoituksia. Tällaisissa tapauksissa jotkut rajoitukset eivät välttämättä koske Käyttäjiä.

 

Korvausvelvollisuus

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan mahdolliset välittömät vahingot, jotka johtuvat (a) mistä tahansa Käyttäjän lähettämästä, kirjoittamasta, välittämästä tai muuten saataville asettamasta sisällöstä; (b) Alustan käytöstä Käyttäjän toimesta; (c) näiden Ehtojen rikkomisesta; tai (d) kolmannen osapuolen oikeuksien tosiasiallisesta tai väitetystä rikkomisesta. Toimittaja pidättää itselleen oikeuden vastata itse sellaiseen vaatimukseen, jonka suhteen Käyttäjä on korvausvelvollinen.

 

Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai velvoitteiden suorittamatta jättämisistä, jotka johtuvat Toimittajasta kohtuullisen kontrollin ulkopuolella olevista syistä, kuten sodasta, terrorismista, mellakoista, siviili- tai sotilasviranomaisten toimista, epidemiasta, pandemiasta, vientikielloista, tulipaloista, tulvista, onnettomuuksista, lakoista tai kuljetusvälineiden, polttoaineen, energian, työvoiman tai materiaalien pulasta.

 

Muut ehdot

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtojen osia ja Tietosuojaselostetta, milloin tahansa. Hyväksyt tällaiset muutokset jatkamalla Alustan käyttöä. Toimittaja ilmoittaa kuitenkin käyttäjille kaikista olennaisista Ehtojen muutoksista lähettämällä tiedon sähköpostitse. Mikäli et missään vaiheessa hyväksy voimassa olevia Ehtojamme, Toimittajan Tietosuojaselostetta tai muita Toimittaja käytäntöjä, sääntöjä tai käytännesääntöjä, jotka koskevat Alustan käyttöä, käyttöoikeutesi Alustaan lakkaa välittömästi ja sinun on välittömästi lopetettava Alustan käyttö. Voit aina lopettaa Alustan käytön poistamalla sovelluksen tai verkkopalvelun tarvittaessa. Tarkista Alusta säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla voimassa olevista Ehdoista.

Tämä Sopimus säilyy voimassa huolimatta siitä, että yksittäinen sopimusehto ei olisi pätevä eikä yksittäinen pätemätön ehto vaikuta muihin sopimusehtoihin.

 

Yhteydenotot

Näitä Ehtoja ja Alustaa koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen antti@nextmile.com.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Alustaan ja Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Ehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli Sopijapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.